سرورهای اختصاصی ایران

DS-1

① HP-DL360-Gen7
✔ CPU 1 x X5650 (12 -Cores) Intel®
✔ RAM 16 GB DDR3
✔ Hard 1x300 GB (HP-SAS-10K)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P410
* بخاطرقیمت پایین،دوره پرداخت 3ماهه شد.

قیمت
1,200,000تومان
دوره پرداخت 3 ماهه
100,000 هزینه نصب و راه اندازی
سفارش دهید
DS-2

② HP-DL360-Gen7
✔ Raid Controller P410
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان نمی باشد .

 • 2x X5650 (24 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 32 GB DDR3 ✔ RAM
 • 2 x 300GB (HP-SAS-10K) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP
قیمت
550,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه نصب و راه اندازی
سفارش دهید
DS-3

③ HP-DL360-Gen7
✔ Raid Controller P410
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .


 • 2x X5670 (24 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 64 GB DDR3 ✔ RAM
 • 2 x 250GB (Samsung SSD Evo) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP
DS-4

④ HP-DL360-Gen8
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .


 • 2x 2650V1(32 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 64 GB DDR3 ✔ RAM
 • 2 x 250GB (Samsung SSD Evo) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP
DS-5

⑤ HP-DL360-Gen8
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .


 • 2x 2680V2(40 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 96 GB DDR3 ✔ RAM
 • 2 x 250GB (Samsung SSD Evo) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP
DS-6

⑥ HP-DL360-Gen8
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

 • 2x 2680V2(40 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 128 GB DDR3 ✔ RAM
 • 2 x 500GB (Samsung SSD Evo) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP
DS-7

⑦ HP-DL360-Gen9
✔ Raid Controller P440
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .


 • 2 x 2680V3(40 -Cores) Intel® ✔ CPU
 • 128 GB DDR4 ✔ RAM
 • 2 x 500GB (Samsung SSD Evo) ✔ Hard
 • /30 ✔ IP