سرور های مجازی هلند

99.9% پایداری شبکهپلن های سرور مجازی هلند

  پلن ١ پلن ٢ پلن ٣ پلن ٤ پلن ویژه ١ پلن ویژه ٢ پلن ویژه ٣
CPU 2 Core 2 Core 4 Core 4 Core 2 Core 2 Core 4 Core
RAM 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 2 GB 4 GB 8 GB
HDD 20 GB 20 GB 40 GB 80 GB 20 GB HighAvilable 40 GB HighAvilable 80 GB HighAvilable
سیستم عامل لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز
قیمت

١١٠

ماهیانه - تومان

١٤٠

ماهیانه - تومان

١٨٠

ماهیانه - تومان

٣٣٠

ماهیانه - تومان

١٩٠

ماهیانه - تومان

٣٠٠

ماهیانه - تومان

٤٢٠

ماهیانه - تومان